You are currently viewing Kreatywne serducho

Kreatywne serducho

regulamin konkursu

Regulamin

Wewnątrzszkolnego Konkursu Plastyczno- Technicznego
pn. Kreatywne serducho

dla uczniów klas I- VII i liceum

 1. Organizator konkursu: Alicja Giejson- Dwernicka i p. Danuta Bogaczyk- Ślusarek (Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa w Polkowicach)
 2. Cele konkursu:
 • rozwijanie wyobraźni twórczej,
 • rozwijanie kreatywności,
 • praca z wykorzystaniem różnych materiałów, łączenie technik plastycznych,
 • doskonalenie sprawności manualnej.
 1. Tematyka konkursu: zadaniem uczestników jest wykonanie serca dowolną techniką, dowolnej wielkości i z dowolnego tworzywa/ materiału (praca płaska lub przestrzenna).
 2. Uczestnicy konkursu: uczniowie klas I- VII Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej w Polkowicach i liceum.
 3. Termin konkursu
 • rozpoczęcie konkursu: 01. 2024r.
 • termin zgłaszania prac: do 09. 02. 2024r.
 • ogłoszenie wyników nastąpi 02. 2024r.
 1. Wymogi formalne uczestnictwa w konkursie: każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie przygotowaną pracę. Zgłoszone prace powinny być opisane (imię, nazwisko, klasa) i zawierać informację wg wzoru (Załącznik nr 1).

Prace należy składać osobiście u p. Alicji (sala plastyczna) lub u p. Danusi (świetlica szkolna).

Praca przechodzi na własność organizatora konkursu

 1. Wyłonienie zwycięzców:
 • Oceny dostarczonych prac dokona komisja powołana przez organizatora konkursu.
 • Kryteria oceny: pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania, zastosowane techniki, samodzielność wykonania.
 1. Przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III miejsca w 2 kategoriach wiekowych:
 • uczniowie klas I- III,
 • uczniowie klas IV- VII i liceum.
 1. Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatora,
  a także zgodę na prezentację prac i wizerunku dziecka za pośrednictwem strony internetowej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Polkowicach i serwisu społecznościowego Facebook. Indywidualne zgody rodziców/ opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie i publikację pracy z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora- archiwizuje organizator (zgodnie z obowiązującą procedurą RODO).
 2. Podsumowanie:
 • dostarczenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika i jego rodziców/ opiekunów prawnych regulaminu konkursu,
 • dostarczone prace przechodzą na własność organizatora.

Zapraszamy do udziału w konkursie!!! 😊

Załącznik nr 1

Imię i nazwisko uczestnika, klasa

 

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie i publiczną prezentację wykonanej pracy z zaznaczeniem imienia i nazwiska dziecka. Akceptuję regulamin konkursu pn. Kreatywne serducho.

Miejscowość, data

 

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna